3. ECCH 2019

3. ECCH 2019

 

 

 

 

Stairs 2 Hell 2019

Sekce 1: Registrace

1a

Tým se registruje pomocí řádně vyplněné přihlášky, která je na stránkách www.stairs2hell.cz. Týmy budou registrovány v pořadí, v jakém zašlou registrační emaily. Pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout přihlášený tým, a to i bez udání důvodu.

1b

Týmy mohou být maximálně tříčlenné. Všichni členové týmu starší 18 let mají stejná práva a mohou se závodu zúčastnit bez omezení. To neplatí v případě, že jsou v týmu členové týmu od 14 do 18 let. Tito členové týmu nesmí po celou dobu závodu na loď a plnoletý člen týmu za ně plně zodpovídá. V každém týmu musí být vždy alespoň jeden člen týmu plnoletý.

1c

Na základě zaslání přihlášky Vám zašleme číslo účtu a variabilní symbol k zaplacení startovného ve výši 36.000 Kč (1.500 EUR). Startovné je stejné za dvoučlenný i tříčlenný tým. První třetina startovného (500 EUR) musí být uhrazena do 14 dnů od data přihlášení.  V případě, že do 14 dnů od data přihlášení nebude uhrazeno startovné na zaslaný účet (nebo jeho část), bude registrace týmu zrušena a místo bude nabídnuto dalším týmům. Maximální počet soutěžních týmů je 96.

1d

Tým, který po uhrazení části nebo celého startovného zruší svoji registraci, zaplatí manipulační poplatek 2000 Kč. Od 1. března není možné startovné (zálohu) vrátit.

1e

Registrace v zázemí závodu se musí zúčastnit všichni členové týmu. V případě, že se nedostaví všichni závodníci, nebude týmu umožněna registrace a tým nebude vpuštěn do závodu. Výjimka může být udělena pouze v případě řádné omluvy na email: info@stairs2hell.cz. Tým, který se řádně nezaregistruje, ani se včas neomluví, se nebude moci závodu zúčastnit a startovné v plné výši propadá ve prospěch pořadatele.

 

Sekce 2: Výstupní registrace:

2a

Týmy mají za povinnost se ze závodu odregistrovat. Pokud se tak nestane, nebude se moci tým, který se neodregistruje, zúčastnit dalšího ročníku závodu!

2b

V rámci slavnostního vyhlášení závodu Stairs2Hell 2019 proběhne losování o jedno startovní místo na Stairs2Hell 2020. Tohoto losování se mohou zúčastnit pouze týmy, které se řádné odregistrují v zázemí závodu. V případě vylosování si tým musí převzít cenu v plném složení v kterém absolvoval závod. Jestliže vylosovaný tým nebude kompletní, bude se o startovní místo dále losovat.

 

Sekce 3: Losování:

3a

Při úvodní registraci v zázemí závodu si každý tým vylosuje pořadí, v jakém půjde k hlavnímu losování lovných míst. Losovat může kterýkoliv člen týmu. Tým, který se nedostaví k prezentaci včas (po řádné omluvě), bude losovat ze zbylých míst po skončení losování. Vylosované místo si není možné mezi týmy vzájemně měnit.

3b

Je přísně zakázáno, aby tým po vylosování odjel, nebo se jakkoliv pohyboval na vylosovaném lovném místě. Jestliže zde bude tým přistižen, bude mu při tomto přestupku udělena žlutá karta. Jestliže bude tým přistižen na vodě, a to na jakékoliv části jezera, bude tým ze závodu vyloučen. Týmy mohou odjet na vylosované lovné místo nejdříve v neděli 6. října 2019 v 7:00 hodin (v koloně vozidel).

 

Sekce 4: Lovný sektor

4a

Lovné sektory jsou vyznačené páskou (sprejem), cedulí s číslem místa a bójemi na vodě. Vstupovat do sektoru během závodů smí pouze organizační štáb. Ostatní závodníci mohou vstoupit jen se souhlasem členů týmu v daném sektoru. Tým si může postavit zázemí (bivaky) nebo umístit pruty po celém svém sektoru (s výjimkou vodohospodářských staveb, viz bod 15B).

4b

V případě, že při zdolávání kapr zajede do sousedního sektoru a dojde k zamotání udice sousedního týmu, může tento tým podat písemný protest a kapr nebude započítán. Protest musí být podán neprodleně ještě před zapsáním kapra rozhodčím do výkazu úlovků.

4C 

Každý tým je povinen si převzít do zahájení závodu svůj sektor. Převzetí sektoru potvrdí svým podpisem do zápisu hlavnímu rozhodčímu. Jestliže po zahájení závodu tým zjistí, že nemá kde chytat, ačkoliv si lovný sektor převzal, bude takový tým ze závodu bez náhrady vyloučen.  

4D 

V případě, že jakýkoliv tým bude chytat v cizím sektoru, bude bez náhrady ze závodu vyloučen. Je povinností každého týmu pohlídat si, že chytá ve svém sektoru. Pořadatel všem závodníkům předá GPS souřadnice, které přesně vymezují jejich lovný sektor.  

 

Sekce 5: Bodování

5a

Bodují se pouze tři nejtěžší kapři, z jejichž váhy se stanoví konečný součet, který určí pořadí jednotlivých týmů. (Není však bezpodmínečně nutné chytit tři bodované kapry. Lze vyhrát i s jedním bodovaným kaprem, pokud bude jeho hmotnost vyšší než součet hmotností tří bodovaných kaprů jiného týmu.) Kapr je bodován od 7 kilogramů. Do soutěže bude v roce 2019 zařazena také speciální cena za "těžbu". Hodnotit se bude součet hmotností všech ulovených bodovaných ryb.

5b

Po ulovení bodovaného kapra zavolá jeden z členů úspěšného týmu mobilním telefonem svého rozhodčího, který rybu zváží, vyfotí lovce s informační tabulí, zapíše uloveného kapra do karty týmu a karty rozhodčího. Úlovek v kartách stvrdí člen týmu a rozhodčí svým podpisem. Bez upozornění rozhodčího na úlovek nesmí tým s prutem, na který byl kapr uloven, jakkoliv manipulovat (nahazovat, zavážet). Každý úlovek nad 15 kg potvrdí svým podpisem člen sousedního týmu.

5c

Jestliže bude rozdíl mezi výsledky v kartě závodníka a kartě rozhodčího, je směrodatná karta rozhodčího a na kartu závodníka nebude brán zřetel.

5d

Pokud bude kapr zaseknut před koncem závodu, má tým po ukončení závodu 20 minut na jeho zdolání. Pokud to do této doby nestihne, nebude zdolávaný kapr započítán do výsledku závodu.

5e

Jestliže tým má již v kartě zaznamenány 3 ulovené kapry, může menší kapry pouštět rovnou po ulovení. Toto neplatí v případě, že tým chytí kapra, jehož hmotnost je větší než 15 kilogramů.

5f

Loví se systémem „chyť a pusť“. Všechny ulovené ryby se tak musí co nejdříve vrátit zpět do Novomlýnské nádrže.

 

Sekce 6: Povinné rybářské vybavení

Každý tým musí být vybaven:

 • vyprošťovačem háčků,
 • klinikem (každý ulovený kapr musí být před puštěním zpět do vody řádně ošetřen),
 • dvěma podběráky,
 • nejméně dvěma podložkami (jedna na břehu, další v každém člunu),
 • minimálně třemi saky na uchovávání ryb (v každém saku může být pouze jeden kapr),
 • plovákem se závažím pro bezpečné uchování ryb v saku,
 • bílým neoslňujícím světlem (kterým musí být každý tým označen po dobu nočního lovu).

 

Sekce 7: Člun a povinné vybavení

7a

Každý tým může používat dva čluny (vždy však musí být minimálně jeden rybář na břehu). Člun musí být o minimální délce 260 cm a nesmí být jednokomorový. Maximální délka člunu může být 5,5 metrů. Povoleno je pouze veslování nebo používání elektrického motoru.

V každém člunu musí být po celou dobu závodu umístěno:

 • Označení, že člun prošel boatcheckem,
 • bílé neoslňující světlo pro noční lov (které musí být používáno od setmění po rozednění),
 • lodní houkačku (sirénu) – musí být pevně připojena k lodi,
 • kýbl na vylévání vody ze člunu (musí být k lodi pevně přivázán),
 • tažné lano o délce minimálně 5 metrů,
 • dvě vesla,
 • vesta pro každého závodníka splňující normu EN 395, 396, 399 nebo EN 12402-5.
7B

Před začátkem závodu provedou rozhodčí kontrolu člunů a jejich povinného vybavení. Bez kontroly a schválení člunu od rozhodčího nelze člun použít pro mapování dna, krmení, zavážení nebo zdolávání apod. V případě, že tým v průběhu závodu vymění člun nebo jakékoliv vybavení, které je povinnou součástí lodi (viz. boatcheck), je to povinen nahlásit svému rozhodčímu, který provede novou kontrolu. Pokud toto tým neprovede, bude mu udělena žlutá karta.

7C

Každý tým samostatně zodpovídá za to, že bude v noci viditelný ze všech stran. Jestliže nebude pro rozhodčí člun viditelný po celou dobu pobytu na vodě, bude týmu udělena žlutá karta.  

7D

Během závodu může být vyhlášen zákaz používání člunů. Tento zákaz bude vyhlášen na oficiálních stránkách závodu a může platit buď pro celé jezero, nebo jen pro konkrétní sektor. Závodníci budou o zákazu informováni i prostřednictvím rozhodčích 

7E

Závodník nesmí používat člun, jestliže bude pod vlivem alkoholu nebo drog! Stejně tak je zakázáno používat člun v brodících kalhotách. V případě porušení bude tým potrestán žlutou kartou.

7F

Člun musí být vždy pevně uchycen ke břehu nebo vytažen na břeh tak, aby nemohlo dojít k jeho spontánnímu uvolnění. Doporučujeme si vzít podložku pod člun, aby nedošlo na ostrých kamenech k jeho poškození. Případně je také možné kotvit člun pomocí plováku.

 

Sekce 8: Problém na vodě

V případě, že dojde k jakémukoliv problému závodníka na vodě, je povinen na sebe upozornit sirénou nebo světlem. Týmový kolega nebo jakýkoliv jiný závodník je povinen upozornit vedení závodu. Jestliže je zcela zřejmé, že jde o život závodníka, jsou ostatní závodníci povinni uvědomit Policii ČR a vodní záchrannou službu (krizová čísla jsou uvedena v kartě závodníka). Pokud se na to cítí, mohou závodníkovi pomoci i sami. 

 


Sekce 9: Povolená technika lovu

9a

Soutěží dvou až tříčlenné týmy. Jeden soutěžní tým chytá na maximálně 4 pruty. V případě, že tým bude chytat na více prutů, bude tým okamžitě vyloučen ze závodu bez náhrady! Tým může využívat i pátý prut, avšak pouze pro spodování nebo markrování.

9b

Bivakovat, používat lodě a chytat 24 hodin nonstop mohou pouze závodníci, a to pouze po dobu závodu.

9c

Na každém prutu bude povolená pouze taková montáž, aby v případě jejího utržení došlo k uvolnění použité zátěže. Montáž smí obsahovat pouze jeden návazec a jeden háček. Protihrot je povolen.

9d

Používání zavážecích lodiček je povoleno.

9e

Zdolávání ulovených ryb je možné ze člunu, ze břehu nebo z vody, avšak maximálně do úrovně pasu, a to maximálně do vzdálenosti 10 metrů od břehu. V případě nižšího stavu vody, může hlavní rozhodčí dovolit vzdálenost větší.

9f

Krmení je možné ze člunu i ze břehu. Označování lovného místa je povoleno pouze tyčovou bójkou. Každý tým může použít maximálně 4 tyčové bójky (mohou být osazeny neoslňujícím světlem). Jakékoliv jiné způsoby označení lovného místa jsou zakázány.

9g

Mapování dna, krmení, závážení nástrah apod. je možné až po začátku závodu. Dovolená vzdálenost pro zavážení je 400 metrů. Echolot i GPS je povoleno.

9h

Při používání člunu je každý závodník povinen mít na sobě zapnutou záchrannou vestu. V případě porušení tohoto nařízení bude tým napomenut žlutou kartou.

 

Co není v pravidlech dovoleno, je zakázáno!

 

Sekce 10: Vyhodnocení závodu

10a

Vítězí tým, který chytí za celou dobu závodu tři nejtěžší kapry. V případě rovnosti kilogramů rozhoduje o konečném pořadí váha nejtěžšího uloveného kapra daného týmu. Pokud nerozhodne ani toto kritérium, bude pro určení pořadí rozhodující čas ulovení prvního bodovaného kapra.

10b

Vítězem sektoru se stane tým, který bude mít v daném sektoru nejvyšší součet hmotností tří ulovených kaprů.  Pokud se však tým umístí na prvních třech místech závodu, stává se vítězem sektoru další tým v pořadí. Ceny si převezmou i týmy, které se v sektoru umístí na 2. a 3. místě.

10c

Vítězem ceny za nejtěžšího kapra se stane tým, který chytí po dobu závodu nejtěžšího kapra. V případě rovnosti kilogramů u více týmů si tyto týmy cenu rozdělí.

10d

Speciální cenu za takzvanou "těžbu" obdrží tým s největším součtem hmotností všech bodovaných ryb. Pokud se však tým umístí na prvních třech místech závodu, stává se vítězem "těžby" další tým v pořadí. V případě rovnosti součtu hmosnotí ulovených ryb u více týmů je rozhodující čas ulovení první bodované ryby. 

 

Sekce 11: Pohyb a chování v průběhu závodu

Každý z účastníků závodu včetně jejich doprovodu je povinen chovat se šetrně a ohleduplně k přírodě a k uloveným rybám! Je přísně zakázáno jakkoliv poškozovat pobřežní porosty a rozdělávat oheň jinak než v nadzemních zařízeních (gril, vařič). Po ukončení závodu je každý povinen odklidit odpadky a odvézt si je, nebo je umístit na sběrné místo, které mu určí pořadatel.

 

Sekce 12: Protest

12a

Každý tým má právo vznést protest v případě, že bude mít podezření na porušování pravidel závodu, nikoliv však vůči pravidlům samotným. Protest musí být podán písemně a neprodleně při zjištění podezření k rukám hlavního rozhodčího (nejlépe s důkazy ve formě fotografií či videa). Podání protestu je zpoplatněno částkou 5.000 Kč, která v případě neuznání protestu propadá ve prospěch pořadatele. Na protest podaný v jiné formě nebude brán zřetel a žádný z rozhodčích se jím nebude zabývat. Případný protest řeší protestní komise.

12b

Členové komise: 
Hlavní rozhodčí, dva rozhodčí, kterých se protest týká. Dále bude pozván kapitán týmu, který protest podal a kapitán týmu, kterého se protest týká. O protestu hlasují pouze rozhodčí (vítězí nadpoloviční většina). Při hlasování se nelze zdržet hlasování.

 

Sekce 13: Tresty

13a

Každému týmu bude za porušení pravidel uloženo napomenutí (ve formě žluté karty), což znamená, že potrestaný tým nesmí mít následující čtyři hodiny nahozené (zavezené) pruty a ani nesmí zakrmovat nebo mapovat dno.

13b

V případě dalšího přestupku bude tým bez náhrady vyloučen a musí okamžitě opustit svůj sektor a prostory závodu. V případě vyloučení týmu jsou všechny jeho výsledky anulovány.

13c

Tým, který bude ze závodu vyloučen, se nesmí v dalších třech letech zúčastnit závodu Stairs2hell. Jestliže se kdokoliv ze závodníků pokusí uplatit rozhodčího, aby tak ovlivnil pořadí závodu, bude ze závodu bez náhrady vyloučen a nesmí se již nikdy závodu Stairs2hell zúčastnit.

13d

O udělení žluté karty může rozhodnout jakýkoliv rozhodčí. O udělení červené karty může rozhodnout pouze hlavní rozhodčí.

 

Sekce 14: Předání výher

14a

Slavnostní vyhlášení se koná v areálu závodu. Vítězné týmy budou vyhlašovány v pořadí – nejtěžší ryba závodu, vítěz těžby, vítězové sektoru, 3. ,2. ,1. místo. Jestliže se tým na výzvu nedostaví, bude ceremoniál pokračovat ve vyhlašování dalšího pořadí.

14b

Týmy, které si nepřevezmou hmotné ceny a šek na finanční odměnu v rámci oficiálního ceremoniálu, ztrácejí nárok na všechny ceny, včetně finanční odměny. Hmotné ceny následně propadnou ve prospěch dalšího týmu v pořadí (výjimku tvoří tým, který by musel závod opustit ze závažných důvodů - v takovém případě bude dále rozhodovat komise složená z hlavního pořadatelů a rozhodčích - úmrtí v rodině, vážné zranění či onemocnění).

14c

Peněžité výhry se týmům budou zasílat na účet, který vítězné týmy dodají pořadateli. Výhry budou týmům vyplaceny do konce prosince 2019. Poháry a hmotné ceny si vítězné týmy převezmou v rámci slavnostního vyhlášení závodu.

 

Sekce 15: Závěrečná ustanovení

15a

Pořadatel si vyhrazuje právo v případě důležité potřeby upravit pravidla. Všichni startující souhlasí s těmito pravidly, což potvrdili uhrazením startovného a svým podpisem při registraci.

15b

Je přísně zakázáno jakkoliv přemisťovat kameny na koruně hráze nebo je používat k ukotvování bivaku, atd. Dále je zakázáno, jakkoliv narušovat betonovou hráz hřebíky, kolíky apod. V případě, že bude některý z těchto prohřešků zjištěn, bude po týmu vymáhána pokuta, kterou určí společnost Povodí Moravy S.p.

15c

Součástí registračního formuláře je kopie Státního rybářského lístku ČR všech členů týmu, případně jeho obdoby v domovských zemích, odkud jednotliví závodníci pocházejí. Závodníci tyto dokumenty dodají nejpozději do 1. 6. 2019. Zahraniční závodníci podepíší a zašlou plnou moc nutnou pro vyřízení českých státních rybářských lístků, povolenek a dalších povolení.  Každá změna ve složení týmu, která je provedena po 1. 6. 2019, je zpoplatněna částkou 2.000 Kč - manipulační poplatek pro vydání Státního rybářského lístku, povolenky k lovu a dalších potřebných povolení.

15d

Povinností přihlášeného týmu je uhradit plné startovné v termínu, který je stanoven výše. Zruší-li tým registraci po 1. březnu 2019, nemá takový tým nárok na vrácení startovného, které bude v plné výši použito na náhradu nákladů způsobených absencí takového týmu a jako paušální náhrada vzniklých nákladů. Startovné může být týmu navráceno v případě, že za sebe najde náhradní tým, nebo se přihlásí další tým, který odstoupivší tým nahradí.

15e

Jestliže nebude závod naplněn, bude výše výher upravena podle počtu přihlášených týmů, viz bod 15f. Dojde-li ke zrušení závodu, bude týmům vráceno 90 % startovného. Zbývajících 10% ze startovného propadá ve prospěch pořadatele na uhrazení závazků vyplývajících z nákladů na přípravu závodu.

15f

V případě, že nebude plně obsazena kapacita závodu, budou finanční ceny odpovídat následujícímu schématu. Ostatní ceny zůstávají beze změny.

Počet týmů / 1. místo / 2. místo / 3. místo

60 týmů / 12.000 EUR / 6.000 EUR / 3.000 EUR

75 týmů / 15.000 EUR / 7.500 EUR / 4.000 EUR

90 týmů / 18.000 EUR / 9.000 EUR / 5.000 EUR

96 týmů / 20.000 EUR / 9.000 EUR / 5.000 EUR

15g

Pokud bude po registraci některý člen týmu přistižen, že v areálu zázemí závodu nebo kdekoliv v lovných sektorech narušuje veřejný pořádek (agresivní chování, útoky na ostatní účastníky závodu, opakované rušení nočního klidu, atd.) bude celý tým bez náhrady vyloučen a okamžitě je povinen opustit areál závodu nebo své lovné místo.

15h

Všichni účastníci závodu Stairs2hell se účastní na vlastní nebezpečí a pořadatel nenese žádnou odpovědnost za žádnou utrpěnou škodu. Všichni účastníci potvrzují, že byli seznámeni s podmínkami závodu, s místem závodů a jsou povinni zabezpečit si na vlastní náklady takové ochranné pomůcky, které omezí možnost úrazů či utonutí

15i

Po celou dobu konání akce budou přítomni oficiální kameramani a fotografové. Všichni účastníci závodu jsou povinni jim být plně k dispozici a vyhovět jejich požadavkům. Svým podpisem při registraci dávají závodníci souhlas k pořizování záznamů svého osobního vyobrazení bez nároku na odměnu a k jejich použití pro komerční účely.