6. ECCH 2022

6. ECCH 2022

SEKCE 1: REGISTRACE

1A

Tým se registruje pomocí řádně vyplněné přihlášky. Registrace bude spuštěna 1. 11. 2021. Na emaily zaslané před tímto datem nebude brán zřetel. 

1B

Pořadatel si vyhrazuje právo vybrat týmy, které budou startovat na Stairs2Hell 2022. Týmy mohou být maximálně tříčlenné. Všichni členové týmu musí být starší 18 let (může být udělena výjimka, pokud tým dodá souhlas rodičů s účastí na závodě u nezletiletého závodníka) a mají stejná práva.

1C

V případě, že bude Váš tým vybrán, bude Vám zasláno číslo účtu a variabilní symbol k zaplacení startovného ve výši 45.000 Kč. Startovné je stejné za dvoučlenný i tříčlenný tým. První část startovného (25.000 Kč) musí být uhrazena do 14 dnů od data přihlášení. V případě, že do 14 dnů od data přihlášení nebude uhrazeno celé startovné (45.000 Kč) na zaslaný účet (nebo jeho část – 25.000 Kč), bude registrace týmu zrušena a místo bude nabídnuto dalším týmům. Zbylá část startovného (20.000 Kč) musí být uhrazena do 31. 3. 2022. V případě, že celé startovné nebude uhrazeno včas, bude tým ze závodu vyloučen bez nároku na první část startovného (25.000 Kč). Maximální počet soutěžních týmů je 100.

1D

Tým, který po uhrazení části nebo celého startovného zruší svoji registraci, zaplatí manipulační poplatek 2000 Kč. Od 1. března není možné startovné (zálohu) vrátit. Je možné však najít si náhradní tým. Po zaplacení startovného novým týmem, bude odhlášenému týmu startovné vráceno (- manipulační poplatek).

1E

Registrace týmu není možná bez vylosování pořadí pro následné losování lovných míst. Je nutné nejdříve jet na parkoviště – viz bod 3A. Samotná registrace se koná v zázemí závodu (obecní úřad Strachotín) a musí se ji zúčastnit všichni členové týmu. V případě, že se nedostaví všichni závodníci, nebude týmu umožněna registrace a tým nebude vpuštěn do závodu. Výjimka může být udělena pouze v případě řádné omluvy na email: info@stairs2hell.cz. Tým, který se řádně nezaregistruje, ani se včas neomluví, se nebude moci závodu zúčastnit a startovné v plné výši propadá ve prospěch pořadatele.

 

SEKCE 2: VÝSTUPNÍ REGISTRACE:

2A

Týmy mají za povinnost se ze závodu odregistrovat. Pokud se tak nestane, nebude se moci tým, který se neodregistruje, zúčastnit dalšího ročníku závodu!

2B

V rámci slavnostního vyhlášení závodu Stairs2Hell 2022 proběhne losování o jedno startovní místo na Stairs2Hell 2023. Tohoto losování se mohou zúčastnit pouze týmy, které se řádné řádně odregistrují v zázemí závodu. V případě vylosování si tým musí převzít cenu v plném složení, v kterém absolvoval závod. Jestliže vylosovaný tým nebude kompletní, bude se o startovní místo dále losovat.

 

SEKCE 3: LOSOVÁNÍ:

3A

Při příjezdu na parkoviště si týmy vylosují pořadí, v jakém půjdou k hlavnímu losování lovných míst (vylosované místo pořadí zároveň určuje stanoviště pro parkování). Losovat může kterýkoliv člen týmu. Tým, který se nedostaví k prezentaci včas (po řádné omluvě), bude losovat ze zbylých míst po skončení losování. Vylosované místo si není možné mezi týmy vzájemně měnit.

3B

Je přísně zakázáno, aby tým po vylosování odjel, nebo se, jakkoliv pohyboval na vylosovaném lovném místě. Jestliže zde bude tým přistižen, bude mu při tomto přestupku udělena žlutá karta. Jestliže bude tým přistižen na vodě od 1. 10. 2022 do zahájení závodu, a to na jakékoliv části jezera, bude tým ze závodu vyloučen. Týmy mohou odjet na vylosované lovné místo nejdříve v sobotu 1. října 2022 v 15:00 hodin (v koloně vozidel).

3C

Celý průběh losování je vysílán on-line na Youtube, Facebooku či Instragramu Instagramu závodu Stairs2Hell. Pokud si týmy pořizují vlastní on-line záznam, mohou tak učinit, nicméně nelze však pořizovat on-line záznam/přenos přímo na pódiu. Člen, který pořizuje on-line záznam, musí zůstat pod pódiem.

 

SEKCE 4: KOLONA VOZIDEL

4A

Vozidla všech týmů musí být nejpozději do 12 hodin (1. října 2022) v prostoru centrálního parkoviště. Od 14:30 hod. začnou být vozidla rovnána do kolon. Jestliže jakýkoliv tým naruší přípravu kolon svým pozdním příjezdem a pořadatel ho na parkovišti nenajde, obdrží tento tým žlutou kartu.

4B

Časový rozpis kolon je uveden k dispozici na registraci. 

 

SEKCE 5: LOVNÝ SEKTOR

5A

Lovné sektory jsou vyznačené sprejem, cedulí s číslem místa a bójemi (každá boje má svou GPS pozici. Pokud jakýmkoliv vlivem přijde tým o bóji, platí GPS pozice, kterou má tým uvedenu v kartě). Každý tým bude mít ve svém lovném sektoru připraveny jednu až dvě bóje (dle vylosované pozice), které si musí umístit po zahájení závodu na zadané GPS pozice, a to nejdéle do jedné hodiny po zahájení závodu. Manipulovat s bójemi je od 1. 10. 2022 od 15:00 hodin zakázáno (čas může být prodloužen v případě boat banu)! Pokud nebudou bóje včas umístěny na vodě, obdrží tým žlutou kartu. 

Jestliže bude bóje posunuta povětrnostními vlivy, je možné si ji vrátit zpět na GPS pozici, ale jen za asistence rozhodčího. 

Vstupovat do sektoru během závodů smí pouze organizační štáb. Ostatní závodníci a návštěvníci mohou vstoupit jen se souhlasem členů týmu v daném sektoru. Tým si může postavit zázemí (bivaky) nebo umístit pruty po celém svém sektoru (s výjimkou vodohospodářských staveb, viz bod 16b).

5B

V případě, že při zdolávání kapr zajede do sousedního sektoru a dojde k zamotání udice sousedního týmu, může tento tým podat písemný protest a kapr nebude započítán. Protest musí být podán neprodleně ještě před zapsáním kapra rozhodčím do výkazu úlovků.

5C 

Každý tým je povinen si převzít do zahájení závodu svůj sektor. Převzetí sektoru potvrdí svým podpisem do zápisu hlavnímu rozhodčímu. Jestliže po zahájení závodu tým zjistí, že nemá kde chytat, ačkoliv si lovný sektor převzal, bude takový tým ze závodu bez náhrady vyloučen.  

5D

V případě, že jakýkoliv tým bude chytat v cizím sektoru, bude bez náhrady ze závodu vyloučen. Je povinností každého týmu pohlídat si, že chytá ve svém sektoru. Pořadatel všem závodníkům předá GPS souřadnice, které přesně vymezují jejich lovný sektor.  

5E

Každý den závodu budou Headmarshallem vylosovány z osudí 2 týmy, u kterých proběhne kontrola koncových montáží a vzdáleností, na kterých jsou montáže položeny. U týmu bude provedena kontrola dvou náhodně vybraných prutů. Pokud bude zjištěno porušení zákazu zavážení montáží za vyznačený sektor, nebo bude u týmu zjištěno používání nepovolených montáží, obdrží takový tým červenou kartu a bude ze závodu bez náhrady vyloučen.

5F

Krmení mimo vlastní vyznačený lovný sektor je zakázáno. Tým, u kterého bude krmení mimo vlastní sektor zjištěno, obdrží červenou kartu a bude ze závodu bez náhrady vyloučen.

5G

Každý tým obdrží při registraci 2 kusy GPS trackeru oproti složení vratné kauce 6000 Kč. Po přesunu na lovné místo umístí tým každý tracker do člunu dle instrukcí rozhodčích. Hlavní rozhodčí pak trackery zaplombuje v rámci předání lovného místa před začátkem závodu. V závodu smí být použitý pouze člun se zaplombovaným trackerem. V případě výměny člunu v průběhu závodu je tým povinen kontaktovat hlavního rozhodčího, který tracker opět zaplombuje v novém člunu. Po skončení závodu rozhodčí odplombují trackery, které si následně převezmou hlavní rozhodčí, 
a bude vrácena složená kauce. 

Pomocí trackeru sleduje hlavní rozhodčí polohu člunů v průběhu závodu. V případě, že tým podá protest na porušení hranice sektoru jiným týmem, je záznam trasy člunu z trackeru rozhodující pro posouzení oprávněnosti protestu. Po skončení závodu tým odevzdá oba trackery v rámci odregistrace. V případě, že tracker zůstane nepoškozen, bude mu vrácena kauce v plné výši. V opačném případě bude kauce krácena podle rozsahu poškození trackeru.

 

SEKCE 6: BODOVÁNÍ

6A

Bodují se pouze tři nejtěžší kapři, z jejichž váhy se stanoví konečný součet, který určí pořadí jednotlivých týmů. (Není však bezpodmínečně nutné chytit tři bodované kapry. Lze vyhrát i s jedním bodovaným kaprem, pokud bude jeho hmotnost vyšší než součet hmotností tří bodovaných kaprů jiného týmu.) Kapr je bodován od 7 kilogramů. Do soutěže bude i v roce 2022 zařazena také speciální cena za "těžbu". Hodnotit se bude součet hmotností všech ulovených bodovaných ryb.

6B

Po ulovení bodovaného kapra zavolá jeden z členů úspěšného týmu mobilním telefonem svého rozhodčího, který rybu zváží, vyfotí lovce s informační tabulí, zaznamená úlovek v mobilní aplikaci Score Fishing, zapíše uloveného kapra do karty týmu a karty rozhodčího. Úlovek v mobilní aplikaci Score Fishing i kartách stvrdí člen týmu a rozhodčí svým podpisem. Bez upozornění rozhodčího na úlovek nesmí tým s prutem, na který byl kapr uloven, jakkoliv manipulovat až po zdokumentování a pouštění ryby (nahazovat, zavážet). Každý úlovek nad 20 kg potvrdí svým podpisem člen sousedního týmu.

6C

Jestliže bude rozdíl mezi výsledky v kartě závodníka a kartě rozhodčího, je směrodatná karta rozhodčího a na kartu závodníka nebude brán zřetel.

6D

Pokud bude kapr zaseknut před koncem závodu, má tým po ukončení závodu 20 minut na jeho zdolání a přivezení na břeh. Pokud to do této doby nestihne, nebude zdolávaný kapr započítán do výsledku závodu. Pro započítání kapra je nutné splnit následující požadavky:

a) Ihned po záběru upozornit na záběr rozhodčího formou SMS. Na jinou formu oznámení nebude brán zřetel. Pokud rozhodčí nebude upozorněn do 8:00 (konce závodu/zaznění sirény), nebude se zdolaný kapr počítat do výsledku závodu.

b) Kapr musí být zdolán a převezen na břeh do 8:20 hod (čas dovezení kapra na břeh potvrdí rozhodčí pořízením fotky). Pokud tým nestihne se zdolaným kaprem přirazit člunem ke břehu do 8:20, nebude se zdolaný kapr počítat do výsledku závodu.

6E

Jestliže tým má již v kartě zaznamenány 3 ulovené kapry, může menší kapry pouštět rovnou po ulovení. Toto neplatí v případě, že tým chytí kapra, jehož hmotnost je větší než 15 kilogramů.

6F

Loví se systémem „chyť a pusť“. Všechny ulovené ryby se tak musí co nejdříve vrátit zpět do Novomlýnské nádrže.

 

SEKCE 7: POVINNÉ RYBÁŘSKÉ VYBAVENÍ

Každý tým musí být vybaven:

 • vyprošťovačem háčků,
 • klinikem (každý ulovený kapr musí být před puštěním zpět do vody řádně ošetřen),
 • dvěma podběráky,
 • nejméně dvěma podložkami (jedna na břehu, další v každém člunu),
 • minimálně třemi saky na uchovávání ryb (v každém saku může být pouze jeden kapr),
 • plovákem se závažím pro bezpečné uchování ryb v saku,
 • bílým neoslňujícím světlem (kterým musí být každý tým označen po dobu nočního lovu),
 • trojnožkou pro vážení ryb.

 

SEKCE 8: ČLUN A POVINNÉ VYBAVENÍ

8A

Každý tým může používat dva čluny (vždy však musí být minimálně jeden rybář na břehu). Člun musí být o minimální délce 260 cm a nesmí být jednokomorový. Maximální délka člunu může být 5,5 metrů. Povoleno je pouze veslování nebo používání elektrického motoru.

V každém člunu musí být po celou dobu závodu umístěno:

 • Označení, že člun prošel boatcheckem,
 • bílé neoslňující světlo pro noční lov (které musí být používáno od setmění po rozednění),
 • lodní houkačku (sirénu) – musí být pevně připojena k lodi,
 • kýbl na vylévání vody ze člunu (musí být k lodi pevně přivázán),
 • tažné lano o délce minimálně 5 metrů,
 • dvě vesla,
 • podložka pro bezpečný převoz kapra ke břehu,
 • vesta pro každého závodníka splňující normu EN 395, 396, 399 nebo EN 12402-5.

8B

Před začátkem závodu provedou rozhodčí kontrolu člunů a jejich povinného vybavení. Bez kontroly a schválení člunu od rozhodčího nelze člun použít pro mapování dna, krmení, zavážení nebo zdolávání apod. V případě, že tým v průběhu závodu vymění člun nebo jakékoliv vybavení, které je povinnou součástí lodi (viz. boatcheck), je to povinen nahlásit svému rozhodčímu, který provede novou kontrolu. Pokud toto tým neprovede, bude mu udělena žlutá karta.

8C

Každý tým samostatně zodpovídá za to, že bude v noci viditelný ze všech stran. Jestliže nebude pro rozhodčí člun viditelný po celou dobu pobytu na vodě, bude týmu udělena žlutá karta.  

8D

Během závodu může být vyhlášen zákaz používání člunů. Tento zákaz bude vyhlášen na oficiálních stránkách závodu a na Facebooku. Může platit buď pro celé jezero, nebo jen pro konkrétní sektor. Závodníci budou o zákazu informováni i prostřednictvím rozhodčích 

8E

Závodník nesmí používat člun, jestliže bude pod vlivem alkoholu nebo drog! Stejně tak je zakázáno používat člun v brodících kalhotách (prsačkách). Povoleny jsou pouze holínky do výše třísel. V případě, že kterýkoliv z členů týmu vstoupí na loď v brodících kalhotách (prsačkách) bude tým potrestán žlutou kartou. 

8F

Člun musí být vždy pevně uchycen ke břehu nebo vytažen na břeh tak, aby nemohlo dojít k jeho spontánnímu uvolnění. Doporučujeme si vzít podložku pod člun, aby nedošlo na ostrých kamenech k jeho poškození. Případně je také možné kotvit člun pomocí plováku.

 

SEKCE 9: PROBLÉM NA VODĚ

V případě, že dojde k jakémukoliv problému závodníka na vodě, je povinen na sebe upozornit sirénou nebo světlem. Týmový kolega nebo jakýkoliv jiný závodník je povinen upozornit vedení závodu. Jestliže je zcela zřejmé, že jde o život závodníka, jsou ostatní závodníci povinni uvědomit Policii ČR a vodní záchrannou službu (krizová čísla jsou uvedena v kartě závodníka). Pokud se na to cítí kompetentní, mohou závodníkovi pomoci i sami.  


SEKCE 10: POVOLENÁ TECHNIKA LOVU

10A

Soutěží dvou až tříčlenné týmy. Jeden soutěžní tým chytá maximálně na 4 pruty. V případě, že tým bude chytat na více prutů, bude tým okamžitě vyloučen ze závodu bez náhrady! Tým může využívat i pátý prut, avšak pouze pro spodování nebo markrování.

10B

Bivakovat, používat lodě a chytat 24 hodin nonstop mohou pouze závodníci, a to pouze po dobu závodu.

10C

Na každém prutu bude povolená pouze taková montáž, aby v případě jejího utržení došlo k uvolnění použité zátěže. Montáž smí obsahovat pouze jeden návazec a jeden háček. Protihrot je povolen.

10D

Je ZAKÁZÁNO používat odpadávací olověné zátěže. Místo nich smí být použity pouze přírodní kameny vyjma kamenů z hráze, kovové zátěže nebo betonové zátěže určené pro sportovní rybolov. Olověné zátěže smí být použity pouze pro odhoz nebo pro lov s „IN LINE“ montáží. 

10E

Používání zavážecích lodiček je ZAKÁZÁNO.

10F

Zdolávání ulovených ryb je možné ze člunu, ze břehu nebo z vody, avšak maximálně do úrovně pasu, a to maximálně do vzdálenosti 10 metrů od břehu. V případě nižšího stavu vody, může hlavní rozhodčí dovolit vzdálenost větší.

10G

Označování lovného místa je povoleno pouze tyčovou bójkou. Každý tým může použít maximálně 4 tyčové bójky (mohou být osazeny neoslňujícím světlem). Jakékoliv jiné způsoby označení lovného místa jsou zakázány.

10H

Mapování dna, krmení, zavážení nástrah apod. je možné až po začátku závodu. Dovolená vzdálenost pro zavážení je 500 metrů. Echolot i GPS je povoleno.

10CH

Při používání člunu je každý závodník povinen mít na sobě zapnutou záchrannou vestu. V případě porušení tohoto nařízení bude tým napomenut žlutou kartou.

 

SEKCE 11: VYHODNOCENÍ ZÁVODU

11A

Vítězí tým, který chytí za celou dobu závodu tři nejtěžší kapry. V případě rovnosti kilogramů rozhoduje o konečném pořadí váha nejtěžšího uloveného kapra daného týmu. Pokud nerozhodne ani toto kritérium, bude pro určení pořadí rozhodující čas ulovení prvního bodovaného kapra.

11B

Vítězem sektoru se stane tým, který bude mít v daném sektoru nejvyšší součet hmotností tří ulovených kaprů (v případě rovnosti kilogramů rozhoduje o konečném pořadí váha nejtěžšího uloveného kapra daného týmu. Pokud nerozhodne ani toto kritérium, bude pro určení pořadí rozhodující čas ulovení prvního bodovaného kapra.).  Pokud se však tým umístí na prvních třech místech závodu, stává se vítězem sektoru další tým v pořadí. Ceny si převezmou i týmy, které se v sektoru umístí na 2. a 3. místě. 

11C

Vítězem ceny za nejtěžšího kapra se stane tým, který chytí po dobu závodu nejtěžšího kapra. V případě rovnosti kilogramů u více týmů si tyto týmy cenu rozdělí.

11D

Speciální cenu za takzvanou "těžbu" obdrží týmy s největším součtem hmotností všech bodovaných ryb na prvních třech místech pořadí. Pokud se však týmy umístí na prvních třech místech závodu, stává se vítězem této ceny další tým v pořadí. V případě rovnosti součtu hmotností ulovených ryb u více týmů je rozhodující čas ulovení první bodované ryby. 

11E

V případě předčasného ukončení závodu z důvodu vyšší moci, pořadatel stanoví přesný čas ukončení a tato doba bude rozhodná pro stanovení konečných výsledků závodu.

 

SEKCE 12: POHYB A CHOVÁNÍ V PRŮBĚHU ZÁVODU

Každý z účastníků závodu včetně jejich doprovodu je povinen chovat se šetrně a ohleduplně k přírodě a k uloveným rybám! Je přísně zakázáno, jakkoliv poškozovat pobřežní porosty a rozdělávat oheň jinak než v nadzemních zařízeních (gril, vařič). Po ukončení závodu je každý povinen odklidit odpadky a odvézt si je, nebo je umístit na sběrné místo a ve stanovený čas, které mu určí pořadatel.

 

SEKCE 13: PROTEST

13A

Každý tým má právo vznést protest v případě, že bude mít podezření na porušování pravidel závodu, nikoliv však vůči pravidlům samotným. Protest musí být podán písemně a neprodleně při zjištění podezření k rukám hlavního rozhodčího (nejlépe s důkazy ve formě fotografií či videa). Podání protestu je zpoplatněno částkou 5.000 Kč, která v případě neuznání protestu propadá ve prospěch pořadatele. Na protest podaný v jiné formě nebude brán zřetel a žádný z rozhodčích se jím nebude zabývat. Případný protest řeší protestní komise.

13B

Členové komise: Hlavní rozhodčí, dva rozhodčí, kterých se protest týká. Dále bude pozván kapitán týmu, který protest podal a kapitán týmu, kterého se protest týká. O protestu hlasují pouze rozhodčí (vítězí nadpoloviční většina). Při hlasování se nelze zdržet hlasování.

 

SEKCE 14: TRESTY

14A

Napomenutí rozhodčího - (např. za nedodržení umístění kapra v podložce při transportu v lodi, za puštění kapra 15+ bez dokumentace apod.). V případě druhého napomenutí dostane tým žlutou kartu. 

14B

Udělení žluté karty znamená, že potrestaný tým nesmí mít následující čtyři hodiny nahozené (zavezené) pruty a ani nesmí zakrmovat nebo mapovat dno. Jestliže potrestaný tým obdrží v průběhu závodu další žlutou kartu, automaticky dostává kartu červenou. 

14C

Červená karta znamená, že tým je bez náhrady vyloučen a musí okamžitě opustit svůj sektor a prostory závodu.  Výsledky týmu jsou anulovány.

14D

Tým, který bude ze závodu vyloučen, se nesmí v dalších třech letech zúčastnit závodu Stairs2Hell. Jestliže se kdokoliv ze závodníků pokusí uplatit rozhodčího, aby tak ovlivnil pořadí závodu, bude ze závodu bez náhrady vyloučen, nesmí se již nikdy závodu Stairs2Hell zúčastnit a bude na členy týmu podáno trestní oznámení dle § 332 o podplácení: Trestní zákoník – 40/2009 Sb.

14E

O udělení žluté karty může rozhodnout jakýkoliv rozhodčí. O udělení červené karty může rozhodnout pouze hlavní rozhodčí.

 

CO NENÍ V PRAVIDLECH DOVOLENO, JE ZAKÁZÁNO!

 

SEKCE 15: PŘEDÁNÍ VÝHER

15A

Slavnostní vyhlášení se bude konat v areálu závodu. Vítězné týmy budou vyhlašovány v pořadí – sektory, vítěz těžby, nejtěžší ryba závodu, 3.,2.,1. místo. Jestliže se tým na výzvu nedostaví, bude ceremoniál pokračovat ve vyhlašování dalšího pořadí.

15B

Týmy, které si nepřevezmou hmotné ceny a šek na finanční odměnu v rámci oficiálního ceremoniálu, ztrácejí nárok na všechny ceny, včetně finanční odměny. Hmotné ceny následně propadnou ve prospěch dalšího týmu v pořadí (výjimku tvoří tým, který by musel závod opustit ze závažných důvodů (úmrtí v rodině, vážné zranění či onemocnění) – v takovém případě bude o dalším postupu rozhodovat komise složená z hlavních pořadatelů.

15C

Peněžité výhry se týmům budou zasílat na účet, který vítězné týmy dodají pořadateli. Výhry budou týmům vyplaceny do konce prosince 2022 a to v kurzu 1 EUR/24 Kč. Poháry a hmotné ceny si vítězné týmy převezmou v rámci slavnostního vyhlášení závodu.

 

SEKCE 16: ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

16A

Pořadatel si vyhrazuje právo v případě důležité potřeby upravit pravidla. Všichni startující souhlasí s těmito pravidly, což potvrdili uhrazením startovného a svým podpisem při registraci.

16B

Je přísně zakázáno, jakkoliv přemisťovat kameny na koruně hráze nebo je používat k ukotvování bivaku, atd. Dále je zakázáno, jakkoliv narušovat betonovou hráz hřebíky, kolíky apod. V případě, že bude některý z těchto prohřešků zjištěn, bude po týmu vymáhána pokuta, kterou určí společnost Povodí Moravy S.p.

16C

Povinností přihlášeného týmu je uhradit plné startovné v termínu, který je stanoven výše. Zruší-li tým registraci po 1. březnu 2022, nemá takový tým nárok na vrácení startovného, které bude v plné výši použito na náhradu nákladů způsobených absencí takového týmu a jako paušální náhrada vzniklých nákladů. Startovné může být týmu navráceno v případě, že za sebe najde náhradní tým, nebo se přihlásí další tým, který odstoupivší tým nahradí.

16D

Jestliže nebude závod naplněn, bude výše výher upravena podle počtu přihlášených týmů, viz bod 16 E. Dojde-li ke zrušení závodu z důvodu vládního nařízení či z jiného rozhodnutí orgánů státní správy (Covid 19, apod.), vzniká nám nárok na náhradu nákladů spojených s přípravou závodu ve výši 60 % startovného, závodníkům bude vráceno 40% z celkové uhrazené částky. Zaplacením první splátky startovného tým souhlasí se všemi podmínkami konání závodu Stairs2Hell 2022, režimem plateb a storno podmínkami. Zároveň souhlasí s výší nákladů spojených s přípravou závodu ve výši 60 % startovného. 

16E

V případě, že nebude plně obsazena kapacita závodu, budou finanční ceny odpovídat následujícímu schématu. Ostatní ceny zůstávají beze změny.

Počet týmů / 1. místo / 2. místo / 3. místo

60 týmů / 12.000 EUR / 6.000 EUR / 3.000 EUR

75 týmů / 15.000 EUR / 7.500 EUR / 4.000 EUR

90 týmů / 18.000 EUR / 9.000 EUR / 4.000 EUR

100 týmů / 20.000 EUR / 10.000 EUR / 5.000 EUR

16F

Pokud bude po registraci některý člen týmu přistižen, že v areálu zázemí závodu nebo kdekoliv v lovných sektorech narušuje veřejný pořádek (agresivní chování, útoky na ostatní účastníky závodu, opakované rušení nočního klidu atd.) bude celý tým bez náhrady vyloučen a okamžitě je povinen opustit areál závodu nebo své lovné místo.

16G

Všichni účastníci závodu Stairs2Hell se účastní na vlastní nebezpečí a pořadatel nenese žádnou odpovědnost za žádnou utrpěnou škodu. Všichni účastníci potvrzují, že byli seznámeni s podmínkami závodu, s místem závodů a jsou povinni zabezpečit si na vlastní náklady takové ochranné pomůcky, které omezí možnost úrazů či utonutí

16H

Po celou dobu konání akce budou přítomni oficiální kameramani a fotografové. Všichni účastníci závodu jsou povinni jim být plně k dispozici a vyhovět jejich požadavkům. Svým podpisem při registraci dávají závodníci souhlas k pořizování záznamů svého osobního vyobrazení bez nároku na odměnu a k jejich použití pro komerční účely.